Privātuma politika

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar ko tiek atcelta Direktīva 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), mēs nodrošinām īpaši caurskatāmu un godīgu personas datu apstrādi.

Šajā privātuma politikā, turpmāk tekstā – Politika, ir aprakstīta kārtība, kādā SIA “AVAR AUTO”, turpmāk tekstā – Pārzinis, apstrādā fizisko personu datus kā to pārzinis.

Mēs kā personas datu Pārzinis datu apstrādes procesā ievērojam personas datu apstrādes principus:

 • Likumīgumu
 • Godprātību
 • Pārredzamību
 • Nolūka ierobežojumus
 • Precizitāti
 • Minimizēšanu
 • Integritāti un konfidencialitāti
 • Glabāšanas ierobežojumus

Definīcijas:

Apstrāde – ir jebkura ar personas datiem vai personas datu kopumiem veikta darbība vai darbību kopums, ko veic ar vai bez automatizētiem līdzekļiem, piemēram, vākšana, reģistrācija, organizēšana, strukturēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, atgūšana, aplūkošana, izmantošana, izpaušana, nosūtot, izplatot vai citādi darot tos pieejamus, saskaņošana vai kombinēšana, ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana.

Klients – juridiska persona, fiziska persona, kura izmanto, ir izmantojusi, vai ir izteikusi vēlēšanos izmantot jebkurus Pārziņa sniegtos pakalpojumus vai ir jebkādā citā veidā saistīta ar tiem.

Personas dati – jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (datu subjekts); identificējama fiziska persona ir tāda, kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši atsaucoties uz identifikatoru, piemēram, minētās personas vārdu, uzvārdu, identifikācijas numuru, atrašanās vietas datiem, tiešsaistes identifikatoru vai vienu vai vairākiem minētajai fiziskajai personai raksturīgiem fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktoriem.

Datu subjekts – identificēta vai identificējama fiziska personu (datu subjekts).

Personas datu apstrādes nolūki:

 • Darījumu slēgšana un saistību izpilde.
 • Pārziņa finanšu uzskaite un personāla vadība.
 • Dokumentu glabāšanai arhīvā.
 • Pārziņa drošības nodrošināšana.
 • Citu normatīvo aktu prasību izpilde.

Pārzinis nodod Klienta Personas datus šādiem Personas datu saņēmējiem, ja tas nav pretrunā ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem:

 • Ar Pārziņa uzņēmuma funkcionēšanu un biznesa attīstību saistītajām personām, tostarp, bet ne tikai datu glabāšanas pakalpojumu sniedzējiem, IT pakalpojumu sniedzējiem, apsardzes kompānijām, bankām u.c., ja ir pamatota nepieciešamība;
 • Tiesībsargājošām iestādēm vai citām trešajām personām, ja tiek uzskatīts par nepieciešamu saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem.
 • Dažos gadījumos Pārzinis var nodot Personas datus Pārziņa saistītajiem uzņēmumiem Eiropas Savienībā un Eiropas Ekonomiskajā zonā savas uzņēmējdarbības nodrošināšanai.

Personas datu apstrādes apjoms, termiņš un glabāšana

Klienta Personas dati tiek apstrādāti tādā apjomā, cik ir nepieciešams un atbilstoši noteiktajiem personas datu apstrādes mērķiem, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

Pārzinis glabās Klientu Personas datus normatīvajos aktos noteiktā termiņa ietvaros, kā arī līdz brīdim, kamēr nav sasniegti Personas datu apstrādes nolūki.

Visos Pārziņa veiktajos datu apstrādes veidos dati tiek iegūti no Klienta. Iegūto informāciju Pārzinis apstrādā godprātīgi un likumīgi un tā tiek izmantota tikai šajā privātuma politikā minēto mērķu īstenošanai un nekādā gadījumā Klienta sniegtā informācija netiks izmantota citiem ar šajā privātuma politikā nesaistītiem mērķiem.

Konfidencialitāte un datu drošība

Pārzinim konfidencialitāte ir ļoti svarīga, tāpēc tiek izmantoti atbilstoši tehnoloģiskie un organizatoriskie pasākumi, lai aizsargātu Klientu sniegtos personas datus.

Pārziņa drošības procedūras  un nolikumi atbilst spēkā esošiem ārējiem normatīvajiem aktiem, kas regulē personas datu aizsardzību.

Visi Pārziņa darbinieki ir apmācīti un ievēro konfidencialitātes, drošības un personas datu aizsardzības prasības.

Klientu datiem pieeja ir nodrošināta tikai autorizētiem Pārziņa darbiniekiem atsevišķos gadījumos Pārziņa sadarbības partneriem uz līguma pamata.

Pārzinis reaģēs uz visiem Klientu iebildumiem par datu apstrādi un veiks visas darbības, lai novērstu Klientu iebildumus.

Klientam ir tiesības vērsties ar sūdzību par klienta personas datu apstrādi uzraudzības iestādē Datu valsts inspekcija, kontaktinformācija: Rīga, Blaumaņa iela 11/13-15, tālrunis: 67223131, E-pasts: info@dvi.gov.lv.

Datu subjektu tiesības 

Saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas regulē personas datu aizsardzību, datu subjektiem ir sekojošas tiesības:

 • tiesības ierobežot personas datu apstrādi,
 • tiesības atsaukt piekrišanu veikt personas datu apstrādi,
 • tiesības piekļūt personas datiem,
 • tiesības izlabot vai dzēst klientu personas datus no Pārziņa  sistēmām,

ja vien Pārzinim nav tiesiska pamata turpināt Klientu personas datu apstrādi.

Ja datu subjekts paziņo Pārzinim par vēlmi izmantot kādu no šīm tiesībām, tad Pārzinis atbildēs uz šo pieprasījumu mēneša laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.

Datu subjekts var sazināties ar Pārzini, lai iegūtu informāciju par Pārziņa rīcībā esošajiem personas datiem par datu subjektu, apstiprinātu vai labotu tos. Klientiem ir tiesības pieprasīt dzēst Pārziņa rīcībā esošos personas datus, ja vien šī prasība nav pretrunā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Datu subjekts (Klients) jebkurā laikā var veikt labojumus iesniegtajos personas datos. Šādā gadījumā Klientam ir jāsazinās ar Pārzini pa tālruni 22337875 vai jānosūta vēstuli uz Pārziņa juridisko adresi: „Gatves”, Jaunmārupe, Mārupes novads, LV-2166, Rīga vai nosūtot elektronisku vēstuli uz e-pasta adresi: aija.matulena@avarauto.lv.