Par personas datu apstrādi un saglabāšanu personāla atlases procesā

SIA “Avar Auto”, reģ. Nr. 50003623341, juridiskā adrese: “Gatves”, Jaunmārupe, Mārupes novads, LV-2166, (turpmāk – Sabiedrība), informē Jūs par personas datu apstrādi personāla atlases procesā:

1.Personas dati.

Visa informācija, kas iekļauta Jūsu iesniegtajā CV, kā arī iegūtā informācija no personām, kas ir sniegušas atsauksmes par Jums un Jūs esat nepārprotamā veidā atļāvis/-usi sazināties ar attiecīgajām personām. Gadījumā, ja Jūs tiskiet uzaicināts/-a uz Darba interviju, Darba intervijas laikā sniegtā informācija, aizpildītie testi un citas pārbaudes darbi ir atzīstami par Jūsu personas datiem.

2.Personas datu apstrādes mērķis jeb nolūks.

Sabiedrības personāla atlasei un savu leģitīmo interešu nodrošināšanai, ciktāl tās saistītas ar personāla atlasi.

3.Datu apstrādes tiesiskais pamats.

3.1. Jums ir brīva izvēle piedalīties konkursā uz izsludināto vakanci (datu apstrādes tiesiskais pamats – Jūsu piekrišana).

3.2.Saņemot Jūsu pieteikumu, Centram rodas leģitīma interese apstrādāt Jūsu saņemto pieteikumu, izvērtējot tajā sniegto informāciju, organizējot pārrunu procedūru, veicot pārrunas un nodrošinoties ar pierādījumiem, kas pamato attiecīgā procesa tiesisku norisi. Strīdus gadījumā atlases procesā iegūtā informācija var tikt izmantota, lai atspoguļotu attiecīgā procesa tiesisku norisi.

4.Personas datu saņēmēji

Gadījumā, ja tiek saņemtas sūdzības par konkrēto atlases procesu, tad atlases procesā iegūtā un apstrādātā informācija (Jūsu personas dati) var tikt nodota tiesībsargājošajām vai uzraugošajām institūcijām (piemēram, Datu valsts inspekcijai), kā arī tiesai.

5.Personas datu nosūtīšana uz trešo valsti vai starptautiskai organizācijai un automatizēta lēmumu pieņemšana

5.1.Personāla atlases procesā personas datus Sabiedrība neparedz sūtīt uz trešajām valstīm vai starptautiskajām organizācijām.

5.2.Automatizēta lēmumu pieņemšana personāla atlases procesā Sabiedrībā netiek veikta.

6.Glabāšana

6.1.Visa informācija, kas iegūta, kandidātam piesakoties konkrētajai vakancei un/vai, sniedzot papildus informāciju, piemēram, pārrunu laikā, tiks glabāta ne ilgāk kā sešus mēnešus pēc konkrētā atlases procesa pabeigšanas, lai nodrošinātu Sabiedrības leģitīmās intereses. Sabiedrība, ievērojot datu minimizācijas principu, pēc leģitīmās intereses sasniegšanas, apņemas dzēst attiecīgo informāciju.

6.2.Gadījumā, ja Sabiedrība saņem sūdzības par konkrēto atlases procesu, tad visa atlases procesā apstrādātā informācija (Jūsu personas dati) tiks saglabāta:

6.2.1.Līdz ar sūdzības izskatīšanu kompetentajā iestādē uzsāktā procesā galīgā lēmuma spēkā stāšanas dienas, ja tas netiek pārsūdzēts vai apstrīdēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņā, vai

6.2.2.līdz galīgā tiesas sprieduma spēkā stāšanās brīdim.

7. Datu subjekta (kandidāta) tiesības

7.1. Jums ir tiesības piekļūt saviem datiem, pieprasīt datu apstrādes ierobežošanu vai iebilst pret savu datu apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību un datu labošanu.

7.2. Jums ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē (Datu valsts inspekcijā, Blaumaņa iela 11/13-15, Rīga, LV-1011, info@dvi.gov.lv) ar sūdzību par Sabiedrības rīcību, ja tā pārkāpj Jūsu kā datu subjekta tiesības, atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas reglamentē personas datu aizsardzību.

7.3. Ievērojot to, ka tiesiskais pamats personas datu apstrādei ir Jūsu piekrišana un Sabiedrības leģitīmās intereses, Jums ir tiesības pieprasīt datu dzēšanu.